header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
รายชื่อบุคคล/หน่วยงาน "รวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ 984 ล้านต้น ร่วมสร้างประเทศสีเขียว" กับโครงการประเทศสีเขียว ที่ควรได้รับการยกย่อง
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล/ หน่วยงาน
จังหวัด/ประเทศ
(ที่อยู่ - ที่ปลูก)
วิธีการเข้าร่วมโครงการ
 
จำนวน(ต้น) 
แจ้งจำนวน
มอบกล้าพันธุ์
สนับสนุนงบประมาณ
รับกล้าพันธุ์
1
พ.อ.อนันต์  ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ    
 
10
2
คุณนิวัฒน์  ปานเขียว นครสวรรค์    
 
100
3
คุณสิริพร จันทร์อินแก้ว สุราษฏร์ธานี    
 
267
4
คุณธเนศร์ มีบุญลือ กรุงเทพฯ    
 
300
5
คุณกระจ่าง    ขุนหอม กรุงเทพฯ    
 
15
6
คุณชลอ   ม่วงนุ่ม กรุงเทพฯ    
 
100
7
คุณไพโรจน์   สร้อยทอง สมุทรสาคร    
 
10
8
คุณสรศักดิ์ อุตถิน สมุทรปราการ    
 
100
9
คุณฐานนิดา ชาญวศิน เพชรบูรณ์    
 
15
10
บริษัทแพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ    
 
399
11
คุณบงกชธร  นาคพงศ์ กรุงเทพฯ    
 
12
12
พ.อ ณัฐภูมิ พุ่มพวง กรุงเทพฯ    
 
50
13
คุณเบ็ญจวรรณ รสชุ่ม นนทบุรี    
 
300
14
คุณณัฐพันธุ์   ยั่งยืน เพชรบูรณ์    
 
1,300
15
คุณประภา สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ    
 
60
16
คุณจิระพงษ์ ตลับนาค เชียงใหม่    
 
500
17
คุณรัชนี  นันทารัตน์ กรุงเทพฯ    
 
10
18
คุณชาญ  ธาดาพรหม กรุงเทพฯ    
 
3
19
อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิสถาบันไทยเยอรมัน ชลบุรี    
 
90
20
คุณดนยวัฒน์  ศรีประเสริฐ สมุทรปราการ    
 
50
21
คุณพิเชฐ รอดสวัสดิ์ กรุงเทพฯ    
 
30
22
คุณชีวธันย์ พฤติรัตน์วรกุล จันทบุรี    
 
1,000
23
คุณฤทัย  เหล็กกล้า กรุงเทพฯ    
 
5
24
คุณสากล คุณชม กรุงเทพฯ    
 
9
25
คุณสุนันท์ กลิ่นโต กรุงเทพฯ    
 
9
26
พอ.หญิง อุษาภรณ์ จันทรวงศ์ นครสวรรค์    
 
99
27
คุณเจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร กรุงเทพฯ    
 
100
28
คุณนิยดา คงแสงดาว ปทุมธานี    
 
100
29
คุณกฤษณา กรุงเทพฯ    
 
15
30
คุณจินตนา กรุงเทพฯ    
 
30
31
คุณชัยสิทธิ์ กรศรี ระยอง    
 
3,000
32
คุณจรูญ เหินจันทึก กรุงเทพฯ    
 
400
33
คุณประยูร เกิดไธสง กรุงเทพฯ    
 
80
34
พันเอก สญชัย งามวัฒน์ กรุงเทพฯ    
 
400
35
คุณสากล บุญมี นครสวรรค์    
 
100
36
คุณชายนำ ภาววิมล กรุงเทพฯ    
 
12
37
คุณพัชราภรณ์ สระกลาง กรุงเทพฯ    
 
100
38
ร.ต.หญิงดวงพร พิมพ์ทนต์ กรุงเทพฯ    
 
20
39
คุณโกศล กรุงเทพฯ    
 
3
40
คุณชลิต ทองปลิว กรุงเทพฯ    
 
15
41
คุณประสงค์ คล้ายกระโทก นครราชสีมา    
 
180
42
คุณน้อม กาลจิตร์ นครศรีธรรมราช    
 
300
43
คุณสมพล สินธุมาศ สมุทรสงคราม    
 
50
44
คุณรังสิมา หมั่นบุญ ชัยภูมิ    
 
100
45
ด.ต.จิรวัฒน์ สมศรีแก้ว กรุงเทพฯ    
 
3
46
คุณพฤทธิ์พล เจริญพัฒน์ไพศาล ประจวบคีรีขันธ์    
 
450
47
คุณจีระวัฒน์ มะลิพรม กรุงเทพฯ    
 
6
48
คุณชลอ ม่วงนุ่ม      
 
100
49
คุณสุรพล บุญช่วย      
 
10
50
คุณอาคม พัชรพงษ์ กำแพงเพชร    
 
200
51
นอ.อภิชาต อุ่นพงษ์ ชัยนาท    
 
100
52
คุณลิขิต โยธาศรี นครศรีธรรมราช    
 
900
53
คุณไสว เพชรสุริยา สงขลา    
 
200
54
คุณอนนท์ ธรรมวงศา กรุงเทพฯ    
 
9
55
คุณปางทอง กิ่งก้าน ปราจีนบุรี    
 
10
56
สอ. สมชาย โรจนชีวะ เพชรบูรณ์    
 
200
57
คุณโกมินทร์ จบศรี กรุงเทพฯ    
 
9
58
คุณชิติพัทธ์ ชอบกองกลาง กรุงเทพฯ    
 
200
59
คุณสุวัทนา  อารีพรรค จันทบุรี    
 
2,000
60
คุณสุชาติ ภูมิรัตน์ สงขลา    
 
500
61
คุณประกิต  กาญจนวดี กรุงเทพฯ    
 
200
62
คุณสมบูรณ์  จันศิริ กรุงเทพฯ    
 
45
63
คุณพิทยา ลอยเลิศลาศ นครราชสีมา    
 
50
64
คุณสิริสุข ลาเต็บ กรุงเทพฯ    
 
100
65
คุณโกมินทร์ จบศรี กรุงเทพฯ    
 
40
66
คุณคำพอง สวนศรี สมุทรปราการ    
 
600
67
คุณพุทธ สุขเกษม กรุงเทพฯ    
 
300
68
คุณเมธาวี หงวนตัด สุพรรณบุรี    
 
1,000
69
คุณวันทอง ทามี กรุงเทพฯ    
 
3
70
คุณกฤษดากร อัลซากอฟ กรุงเทพฯ    
 
300
71
คุณไพศาล ช่างจงประดิษฐ์ กรุงเทพฯ    
 
200
72
คุณสรายุทธ  ชาวน้ำฝน กรุงเทพฯ    
 
20
73
คุณพยงค์ เจริญวรกิจ สมุทรสาคร    
 
1,000
74
คุณไพรัช เจริญผล กรุงเทพฯ    
 
10
75
คุณปวเรศ ค่าแพง อยุธยา    
 
500
76
คุณจริน   ชูชิต สระบุรี    
 
200
77
คุณยงค์ยุทธ์ แก้วมณี อยุธยา    
 
3
78
คุณมาโนต เล็กชะอุ่ม ฉะเชิงเทรา    
 
200
79
คุณสุมาลี เจียมวุฒิศักดิ์ สุราษฏร์ธานี    
 
200
80
คุณบรรยงค์ ภู่ชัยยันตร์ กรุงเทพฯ    
 
50
81
คุณศุภชัย จารุสินกุล กรุงเทพฯ    
 
60
82
คุณอรรคเดช ทัพยาง กาญจนบุรี    
 
200
83
คุณวรพล อุพลพันธ์      
 
400
84
คุณนิพนธ์ อุ่นพันธุ์วาท สมุทรสาคร    
 
40
85
คุณสมกล้า ศักดิ์ชัยศรี กรุงเทพฯ    
 
60
86
คุณวิรัตน์ ศิริพลตั้น เพชรบูรณ์    
 
200
87
คุณบุญขาน ปะชัยภูมิ กรุงเทพฯ    
 
400
88
คุณเสาวณีย์  ดาววงศ์สี  อุดรธานี    
 
900
89
คุณประดิษฐ์ ปานอุทัย กรุงเทพฯ    
 
50
90
คุณพัชราภรณ์ สระกลาง กรุงเทพฯ    
 
100
91
คุณทัตธน ภูนุภา  สุรินทร์    
 
3
92
คุณอรทัย คำมัน นครปฐม    
 
100
93
คุณอุดร สนใจแท้ นนทบุรี    
 
1,003
94
คุณวิเชียร มีทองขาว ปทุมธานี    
 
850
95
คุณสิทธา นิลสันธิ สมุทรปราการ    
 
20
96
คุณเทิดพันธ์   วัฒนลิขิต กรุงเทพฯ    
 
30
97
คุณกำแหง แสงวัฒนรัตน์ กรุงเทพฯ    
 
3
98
คุณสมบูรณ์ พฤกษ์วงษ์วาน กรุงเทพฯ    
 
17
99
คุณบัวผิน  ชมภูนุช น่าน    
 
607
100
คุณสุชาดา เปิดชั้น นนทบุรี    
 
300
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์